Privacybeleid van Tante Peetje

TP informeert u hierbij over de wijze waarop wordt omgaan met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, zowel van u als aanmelder als van u als bezoeker van onze website.

TP verwerkt in het kader van de uitoefening van haar dienstverlening persoons-gegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TP is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. TP kan zonder verstrekking van persoons-gegevens geen uitvoering geven aan een aanmelding.

TP ontvangt de persoonsgegevens met betrekking tot bewoners en diegenen die betrokken zijn bij de bewoner. Wij kunnen in dit kader persoonsgegevens verwerken van derden die niet aangemeld zijn. De persoonsgegevens kunnen door TP  via alle mogelijke communicatiemiddelen worden ontvangen. Indien de dienstverlening dit nodig maakt, kunnen deze persoonsgegevens worden opgevraagd bij derden zoals bijvoorbeeld in het kader van de basisregistratie personen.

Als u via het contactformulier op de website een verzoek aan ons doet, gaat u ermee akkoord dat wij kennis nemen van uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres zoals u die vermeld worden op het contactformulier en dat wij deze persoonsgegevens verwerken.

Op de website van TP worden bezoekersgegevens bijgehouden, zoals uw IP-adres.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar rechtmatig een grondslag voor is, zoals toestemming van de betrokkene, een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

TP gaat vertrouwelijk om met aan haar verstrekte persoonsgegevens en zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan ter uitvoering van haar opdracht dan wel indien zij daartoe op grond van wet -en regelgeving is verplicht of indien TP daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. TP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor marketing of andere commerciële doeleinden.

TP kan de haar bekende persoonsgegevens gebruiken om vrijblijvende informatie, zoals nieuwsbrieven, te verzenden. Een betrokkene kan zich hiervoor ten alle tijden schriftelijk afmelden.

TP  bewaart de haar bekende persoonsgegevens zolang als zij dit noodzakelijk acht.
Ten aanzien van persoonsgegevens in het kader van een verstrekte aanmelding zal de bewaartermijn ten minste zeven jaar bedragen.

Als betrokkene heeft u, ten aanzien van de persoonsgegevens die TP van u heeft,
– het recht in te zien welke gegevens wij verwerken en welke organisaties hier toegang toe hebben;
– het recht om voorstel te doen tot het wijzigen, aanpassen, of verbeteren van deze gegevens;
– het recht om de gegevens te laten wissen als deze niet meer noodzakelijk zijn;
– het recht om een door u gegeven toestemming voor een verwerking in te trekken;
– het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

TP kan van mening zijn dat een recht van betrokkene strijdig is met andere gerechtvaardigde belangen, waaronder die van TP zelf. In dat geval zullen wij een beroep op de hiervoor genoemde rechten afwijzen en u hierover schriftelijk informeren.

TP behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een mail toezenden aan info@tantepeetje.nl.